1

2

3

4

5

6

7

website counter

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศ เรื่อง นโยบายมาตรการ - ดาวน์โหลดที่นี่

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ....

556

ปฎิทิน

เมษายน 2018
อา พฤ
« มี.ค.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

8