โครงการ หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต

39

โครงการ หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม และเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ในทุกวันศุกร์โดยการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง นำปิ่นโต ถือตะกร้า บรรจุอาหารมาร่วมรับประทานกลางวันร่วมกัน เพื่อรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม ด้วยการใช้ตระกร้าและปิ่นโต สร้างจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับข้าราชการ ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชนผู้บริโภคในการลดขยะต้นทาง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม ด้วยการนุ่งผ้าซิ่น ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน