โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “กิจกรรม 1 ตำบล 1 ฝายชะลอน้ำ”

30

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “กิจกรรม 1 ตำบล 1 ฝายชะลอน้ำ” วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูนร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบัวเชดได้จัดกิจกรรมดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “กิจกรรม 1 ตำบล 1 ฝายชะลอน้ำ” ณ ลำห้วยเสียดจะเอิง บริเวณท่อลอดเหลี่ยม บ้านไทยเดิมน้อย หมู่ที่ 7 โดยในการนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนและผู้นำชุมชนที่เป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในเขตพื้นที่ตำบลสำเภาลูนเข้าร่วมโครงการ