การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามาตรฐานทางจริยธรรม อบต.สำเภาลูน ประจำปีงบประมาณ 2565

57