ด้านประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

          ประชากรในเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน  มีจำนวนทั้งสิ้น    4,728  คน     แยกเป็นชาย  2,379  คน   หญิง  2,349  คน  มีจำนวนครัวเรือน   1,263  ครัวเรือน  (ข้อมูล    ณ     27  ตุลาคม  พ.ศ. 2559) 

ตารางแสดงจำนวนประชากรตำบลสำเภาลูน

หมู่ที่/บ้าน จำนวนประชากรทั้งหมด (คน) จำนวน

ครัวเรือน

รายชื่อผู้นำชุมชน

(กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)

ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1  สำเภาลูน 177 162 339 101 นายจรัล  ผิวละออง
หมู่ที่ 2  ตาปัน 373 371 744 202 นายสุริยา  กล้าแข็ง
หมู่ที่ 3  ไทยเดิม 342 355 697 181 นายสุธีร์  คำมาก
หมู่ที่ 4  สวาท 211 223 434 140 นายสุคนธ์  ชูชีพ
หมู่ที่ 5  โคกสมอง 162 146 308 76 นายประการ  พรมอุก
หมู่ที่ 6  แกรง 225 204 429 109 นายอดิศักดิ์  ควรดี
หมู่ที่ 7  ไทยเดิมน้อย 237 245 482 116 นายสมาน  มีศรี
หมู่ที่ 8  ใหม่พัฒนา 136 148 284 70 นายพงษ์  สางูน
หมู่ที่ 9  ไทยเจริญ 342 312 654 177 นายสมพงษ์  แสงเพชร
หมู่ที่ 10  โคกเพชร 174 183 357 91 นายบุญทรง  แสงมณี
รวม 2,379 2,349 4,728 1,263  


ช่วงอายุและจำนวนประชากร

รายละเอียด ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน 566 511 1,077 อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร 1,557 1,550 3,107 อายุ 18-60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 256 288 544 อายุมากกว่า 60 ปี
รวม 2,379 2,349 4,728


ที่มา  สำนักทะเบียนอำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์