คณะผู้บริหาร

 

นายทินกร เซียรัมย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 0926686500

นางขวัญบงกช แก้วดี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 0655492551