การจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร “การทำขนมไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

339

วันที่ 16 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร “การทำขนมไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำเภาลูน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการจัดฝึกอบรมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด อบต.สำเภาลูน จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมร้อยละ 100 และมีความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ร้อยละ 92.65