การติดตามการดำเนินงานโครงการขอกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลสำเภาลูน

60

“การติดตามการดำเนินงานโครงการขอกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลสำเภาลูน”