การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมปี 2564

455

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลทุกส่วนทุกกอง ลงพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน โดยมีตัวแทนเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูนจัดทำแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วม