กิจกรรม​การดำเนินโครงการ​สัตว์​ปลอด​โรค​ คน​ปลอดภัย​ จาก​โรค​พิษ​สุนัข​ ประจำปี​งบประมาณ​ พ.ศ.2565

303