กิจกรรมการดูแลผุ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลสำเภาลูน โดยอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

453