กิจกรรมการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงประจำตำบลสำเภาลูน

409

กิจกรรมการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงประจำตำบลสำเภาลูน