กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

170

วันที่ 20 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูนดำเนินกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง และฝึกอาชีพสอนการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ