กิจกรรม 1 ตำบล 1 ฝายชะลอน้ำ

293

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูนดำเนินกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 “กิจกรรม 1 ตำบล 1 ฝายชะลอน้ำ” ณ ลำห้วยเสียดจะเอิง บริเวณท่อเหลี่ยม บ้านไทยเดิมน้อย หมู่ที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชะลอการไหลของน้ำ เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำและเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนไว้เป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ และตลอดจนเพื่อการเกษตรกรรมและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง