งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.สำเภาลูน ดำเนินการออกพื้นที่เพื่อทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ ในรอบที่ 3

33

“งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.สำเภาลูน ดำเนินการออกพื้นที่เพื่อทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ ในรอบที่ 3 ณ บ้านตาปัน หมู่ที่ 2 ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ จำนวนทั้งสิ้น 50 หลังคาเรือน”