ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อบต.สำเภาลูน ตั้งแต่วันที่ 1-30พฤศจิกายน 2561

412

บุคคลภายนอก  หมายถึง  บุคคลที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561S__14352403