ด้านกายภาพ

ที่ตั้งของหมู่บ้าน

         องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์  อยู่ห่างจากอำเภอบัวเชดไปทางทิศตะวันออกประมาณ  5  กิโลเมตร  มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น  50  ตารางกิโลเมตร  หรือ  31,250  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  10.44  ของพื้นที่อำเภอบัวเชด  ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน  เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2540  มีอาณาเขตการติดต่อ  ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลตาวัง              อำเภอบัวเชด                        

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ         ตำบลสะเดา             อำเภอบัวเชด                                             

ทิศใต้             ติดต่อกับ         ตำบลบัวเชด            อำเภอบัวเชด                                               

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลพระแก้ว          อำเภอสังขะ

แผนที่ตำบลสำเภาลูน

1

ลักษณะภูมิประเทศ

          มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ราบลุ่มสลับดอน  สภาพพื้นที่เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรม  (ทำนา)

ลักษณะภูมิอากาศ

         อยู่ในแถบของลมมรสุมเขตร้อน ลักษณะ ของลมฟ้า อากาศ และปริมาณนํ้าฝนจะขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมเป็นสำคัญ ลมมรสุม ที่พัดผ่านคือ  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่บริเวณภาค ใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดฝนตก แต่จังหวัดสุรินทร์ได้รับปริมาณ นํ้าฝนจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีเทือกเขาพนมดงรักกั้นอยู่ ปริมาณนํ้าฝนส่วนใหญ่มาจากอิทธิพลของลมพายุในทะเลจีนใต้  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดจากแคว้นไซบีเรียและทางตอนเหนือของประเทศจีนทำให้เกิดความหนาวเย็นและความแห้งแล้งโดยทั่วไปโดยเฉพาะ จังหวัดสุรินทร์ได้รับผลกระทบค่อนข้างสูง

ฤดูกาลในจังหวัดสุรินทร์ มี 3 ฤดู ในแต่ละฤดูจะมีช่วงเวลาไม่คงที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และอิทธิพลของลมมรสุมเป็นหลัก แต่โดยทั่วๆ ไป พอสรุปได้ดังนี้

–  ฤดูร้อน อยู่ระหว่างช่วงเดือน กุมภาพันธ์ หรือมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคมอากาศร้อนอบอ้าว และร้อนจัดมากในบางช่วง ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งโดยทั่วไป                                                  

–  ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือน  พฤษภาคม หรือมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ปริมาณนํ้าฝนไม่แน่นอน บางปีมาก บางปี น้อย ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมและลม พายุดีเปรสชันในทะเลจีนใต้  

–  ฤดูหนาว อยู่ระหว่างช่วง เดือนตุลาคม หรือพฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม ความหนาวเย็นในแต่ละปีขึ้นอยู่กับ อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และร่องความกดอากาศจากประเทศจีน

ลักษณะของดิน

         ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย  ไม่มีสารอาหารของพืชเพียงพอ  อุ้มน้ำได้น้อย

ลักษณะของแหล่งน้ำ

         มีลำห้วยเสียดจะเอิงไหลผ่านตำบลสำเภาลูน เป็นลำห้วยตื้นเขิน  ในช่วงฤดูร้อนน้ำจะแห้งขอดเกือบทั้งสาย  มีแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น  ได้แก่  โครงการขุดลอกหนองพยอม บ้านสวาท หมู่ที่ 4  โครงการขุดลอกหนองบอน บ้านสวาท หมู่ที่ 4  โครงการขุดลอกคลองบ้านโคกสมอง หมู่ที่ 5   โครงการขุดลอกคลองน้ำตะวันออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕  โครงการขุดลอกหนองอีเห็น บ้านแกรง หมู่ที่ 6  โครงการขุดลอกสระตาแสน บ้านไทยเดิม หมู่ที่ 7  โครงการขุดลอกสระหนองพำ บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 9  โครงการขุดลอกหนองกระสัง บ้านโคกเพชร หมู่ที่  10

ลักษณะของไม้และป่าไม้

         มีการตัดไม้ทำลายป่าค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการบุกรุก แผ้วถาง เพื่อการเกษตรกรรม  ลักษณะเป็นป่าไม้เบญจพรรณ และไม้เต็งรัง  จากการที่ป่าไม้ถูกทำลายมาก จึงมีการปลูกป่าทดแทน หรือปลูกไม้โตเร็วเพื่อการใช้สอย เช่น ต้นกระถินณรงค์ ต้นยางพารา ต้นตะกู และต้นยูคาลิปตัส เป็นต้น