ด้านการเมือง/การปกครอง

เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.สำเภาลูน รวมทั้งหมด  10  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่  รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านสำเภาลูน
หมู่ที่ 2 บ้านตาปัน
หมู่ที่ 3 บ้านไทยเดิม
หมู่ที่ 4 บ้านสวาท
หมู่ที่ 5 บ้านโคกสมอง
หมู่ที่ 6 บ้านแกรง
หมู่ที่ 7 บ้านไทยเดิมน้อย
หมู่ที่ 8 บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 9 บ้านไทยเจริญ
หมู่ที่ 10 บ้านโคกเพชร

การเลือกตั้ง

2