ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

น้ำ

หมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

                 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 

สระ/ฝาย/คลองชลประทาน

/อ่างเก็บน้ำ/คลองส่งน้ำ

บ่อบาดาล

สาธารณะ

บ่อ

น้ำตื้นสาธารณะ

ระบบประปา

สาธารณะ

อื่น ๆ

บ้านสำเภาลูน

หมู่ที่  1

– ห้วยเสียดจะเอิง

– สระหนองใหญ่

– สระหนองไผ่

– ฝายน้ำล้น มข. 2527 จำนวน 1 จุด

5

1

1

บ้านตาปัน

หมู่ที่  2

– ห้วยเสียดจะเอิง

– คลองตาออง

– สระน้ำสาธารณะ

– ฝายน้ำล้น มข. 2527 จำนวน 1 จุด

– คลองช้างสาร

– คลองส่งน้ำสาธารณะ

8

1

บ้านไทยเดิม

หมู่ที่  3

– ห้วยเสียดจะเอิง

– สระหนองม้า

– สระหนองซิม

– สระน้ำสาธารณะ

4

บ้านสวาท

หมู่ที่  4

– ห้วยเสียดจะเอิง

– สระหนองบอน

– สระหนองพะยอม

– สระหนองกระทม

– คลองส่งน้ำ สายบ้านแกรง – บ้านสวาท

– ฝายชะลอน้ำ

4

1

1

หมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

                 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 

สระ/ฝาย/คลองชลประทาน

/คลองส่งน้ำ

บ่อบาดาล

สาธารณะ

บ่อ

น้ำตื้นสาธารณะ

ระบบประปา

สาธารณะ

อื่น ๆ

บ้านโคกสมอง

หมู่ที่  5

– ห้วยลำดวน

–  อ่างเก็บน้ำบ้านกระทม

– ห้วยเสียดจะเอิง

– สระน้ำ โรงเรียนบ้านโคกสมอง

– คลองส่งน้ำทางด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน

– ฝายน้ำล้นห้วยสำราญ

8

3

2

บ้านแกรง

หมู่ที่  6

– ห้วยเสียดจะเอิง

– สระหนองอีเห็น

– สระน้ำสาธารณะ

– คลองน้ำสาธารณะ

4

2

บ้านไทยเดิมน้อย

หมู่ที่  7

– ห้วยเสียดจะเอิง

– สระหนองคอก

– สระหนองยาง

– สระหนองตาเสน

– สระหนองกุดเข้

– คลองน้ำสาธารณะ

5

1

บ้านใหม่พัฒนา

หมู่ที่  8

– ห้วยเสียดจะเอิง

– สระหนองจิก

– คลองส่งน้ำไส้ไก่

– ฝายน้ำล้น มข. 2527 จำนวน 2 จุด

4

1

บ้านไทยเจริญ

หมู่ที่  9

– ห้วยเสียดจะเอิง

– สระหนองบุแกรง

– สระหนองพำ

– สระหนองใหญ่

– สระน้ำสาธารณะ

2

1

บ้านโคกเพชร

หมู่ที่  10

– ห้วยเสียดจะเอิง

– สระหนองตายะ

–  สระหนองกระสัง

2

1

1

รวม

3

 

37

46

9

7

 

หมายเหตุ  แหล่งน้ำธรรมชาติ  ห้วย 2  สาย ,อ่างเก็บน้ำ  1  แห่ง / แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น สระ 23  แห่ง ,คลองส่งน้ำ 8 แห่ง ,ฝายชะลอน้ำ  1  แห่ง ,ฝายน้ำล้น  5  แห่ง

ป่าไม้ 

          ลักษณะเป็นป่าไม้เบญจพรรณ และไม้เต็งรัง  จากการที่ป่าไม้ถูกทำลายมาก จึงมีการปลูกป่าทดแทน หรือปลูกไม้โตเร็วเพื่อการใช้สอย เช่น ต้นกระถินณรงค์ ต้นยางพารา ต้นตะกู และต้นยูคาลิปตัส เป็นต้น