ด้านระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

หมู่ที่ จำนวน

สายทางรวม (สาย)

ถนนลาดยางแอสฟัลส์(สาย) ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก(สาย)

ถนนลูกรัง(สาย) ถนนดิน/

หินคลุก

(สาย)

1 8 5 3
2 15 4 11
3 13 5 8
4 15 10 1 4
5 13 7 1 5
6 16 12 4
7 15 6 9
8 12 7 5
9 13 6 8
10 11 5 6
รวม 131 67 2 63
ถนนเชื่อมระหว่างตำบล 5 4
ถนนในการรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น 2

การไฟฟ้า

  • มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จำนวน  1,263  ครัวเรือน  

การประปา

  • มีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน
  • ไม่มีมีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านแกรง  หมู่ที่  6  บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที่  8

โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

วัสดุ ครุภัณฑ์
– รถกึ่งบรรทุก (ปิคอัพ 4 ประตู)                            จำนวน 1 คัน
– รถกึ่งบรรทุก (รถกู้ชีพ) (ปิคอัพตอนเดียว)               จำนวน 1 คัน
– รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์                                 จำนวน 1 คัน
– รถจักรยานยนต์                                             จำนวน 1 คัน
– เครื่องขยายเสียง                                           จำนวน 1 ชุด
– เครื่องพ่นหมอกควัน                                       จำนวน 3 เครื่อง
– เครื่องตัดหญ้า                                             จำนวน 2 เครื่อง
– ปั๊มลม                                                      จำนวน 1 เครื่อง
– โทรศัพท์เคลื่อนที่                                         จำนวน 1 เครื่อง
– เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์                            จำนวน 1 เครื่อง
– เครื่องถ่ายเอกสาร                                        จำนวน 2 เครื่อง
– โทรศัพท์                                                  จำนวน 1 เครื่อง
– โทรสาร                                                    จำนวน 1 เครื่อง
– เต็นท์                                                      จำนวน 3 หลัง
– พัดลมโรงงาน                                            จำนวน 3 เครื่อง
– ถังน้ำไฟเบอร์กลาส                                      จำนวน 2 ถัง
– ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์                            จำนวน 3 ต้น
– ไฟกระพริบโซล่าเซลล์                                  จำนวน 4 ต้น
– กล้องระดับ                                               จำนวน 1 ตัว
– เครื่องรับวิทยุสื่อสารชุดแม่ข่าย                         จำนวน 1 ตัว