ด้านระบบเศรษฐกิจ

– กิจการซ่อมรถ                               4 แห่ง
– กองทุนพัฒนาสตรี                         1 กองทุน
– โรงสีข้าว                                    12 แห่ง
– กองทุนหมู่บ้าน(1 ล้านบาท)           10 กองทุน
– ร้านขายของชำ                            41 แห่ง
– ธนาคารข้าว                                10 แห่ง
– ปั๊มจำหน่ายน้ำมัน                           6 แห่ง
– ร้านอาหาร                                    2 แห่ง