ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

การนับถือศาสนา

          ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีสถาบันศาสนา  ดังนี้

ตารางแสดงสถาบันศาสนา

ที่

สังกัด/วัด

สถานที่

วัดสำเภาลูน

บ้านสำเภาลูน  หมู่ที่ ๑

วัดบ้านไทยเดิม

บ้านไทยเดิม  หมู่ที่ ๓

ที่พักสงฆ์บ้านโคกสมอง (วัดป่าประชาร่มเย็น)

บ้านโคกสมอง  หมู่ที่ 5

ที่พักสงฆ์บ้านไทยเจริญ

บ้านไทยเจริญ  หมู่ที่ 9

สำนักสงฆ์ตาปัน

บ้านตาปัน  หมู่ที่ 2

สำนักสงฆ์อุดมพรหมจารีย์

บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 8

ประเพณีและงานประจำปี

  1.   การบรรพชาภาคฤดูร้อนวัดสำเภาลูน  ช่วงเดือนเมษายน

  2. ประเพณีการทำบุญวันเข้าพรรษา ช่วงเดือน  8  นับตามปีปฏิทินไทย   

  3. งานประเพณีแซนโฎนตา  ช่วงเดือน  10  นับตามปีปฏิทินไทย 

  4. งานทอดกฐินประจำปีวัดสำเภาลูน  ช่วงเดือน  พฤศจิกายน  ถึง  ธันวาคม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

  • ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ  งานจักสาน  เศรษฐกิจพอเพียง
  •  ภาษาถิ่น  ได้แก่  ภาษาส่วย  ภาษาเขมร  ภาษาอีสาน

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

          ได้แก่  เครื่องจักสาน  เช่น  สุ่มไก่  ตะกร้า  กระด้ง ฯลฯ