ด้านสภาพทางสังคม

การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา 4  แห่ง  ได้แก่

  • โรงเรียนบ้านสำเภาลูน  หมู่ที่  1  บ้านสำเภาลูน  จำนวนนักเรียน  161  คน 
  • โรงเรียนบ้านโคกสมอง  หมู่ที่  5  บ้านโคกสมอง  จำนวนนักเรียน   87  คน    
  • โรงเรียนบ้านไทยเดิม  หมู่ที่  3  บ้านไทยเดิม      จำนวนนักเรียน  175  คน    
  • โรงเรียนบ้านสวาท  หมู่ที่  4  บ้านสวาท           จำนวนนักเรียน    96  คน    

โรงเรียนมัธยมศึกษา 1  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน    หมู่ที่  3 

          บ้านไทยเดิม จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  145  คน จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 119 คน รวมทั้งสิ้น 264 คน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3  แห่ง จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  108  คน  ได้แก่

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำเภาลูน  หมู่ที่ 1 บ้านสำเภาลูน จำนวนนักเรียน 31  คน 
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปัน  หมู่ที่  2  บ้านตาปัน  จำนวนนักเรียน 18  คน       
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 9 บ้านไทยเจริญ  จำนวนนักเรียน  59 คน

สาธารณสุข

  1. โรงพยาบาลประจำตำบล  1  แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำเภาลูน  ตั้งอยู่  บ้านสวาท  หมู่ที่  4
  2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  10  แห่ง    ตั้งอยู่ในหมู่บ้านทุกหมู่ในตำบล

อาชญากรรม

         มีปัญหาอาชญากรรมน้อย  มีสถานีตำรวจ  1  แห่ง  ได้แก่  สถานีตำรวจภูธรสะเดา  ตั้งอยู่  บ้านตาปัน  หมู่ที่  2

ยาเสพติด 

         มีปัญหายาเสพติดทุกพื้นที่ในตำบล  และมีการมั่วสุมของเด็กวัยรุ่นจำนวนมาก

การสังคมสงเคราะห์

         ส่งเสริม  สนับสนุน  อำนวยความสะดวกแก่การดำเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้  รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม