ด้านเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น

ข้อมูลพื้นฐานของตำบล

         ประชากรในเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน  มีจำนวนทั้งสิ้น 4,728  คน แยกเป็นชาย  2,379  คน   หญิง  2,349  คน  มีจำนวนครัวเรือน 1,263  ครัวเรือน  (ข้อมูล  ณ  27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559) 
                                        ตารางแสดงจำนวนประชากรตำบลสำเภาลูน

หมู่ที่/บ้าน

จำนวนประชากรทั้งหมด (คน)

จำนวน

ครัวเรือน

รายชื่อผู้นำชุมชน

(กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1  สำเภาลูน

177

162

339

101

นายจรัล  ผิวละออง

หมู่ที่ 2  ตาปัน

373

371

744

202

นายสุริยา  กล้าแข็ง

หมู่ที่ 3  ไทยเดิม

342

355

697

181

นายสุธีร์  คำมาก

หมู่ที่ 4  สวาท

211

223

434

140

นายสุคนธ์  ชูชีพ

หมู่ที่ 5  โคกสมอง

162

146

308

76

นายประการ  พรมอุก

หมู่ที่ 6  แกรง

225

204

429

109

นายอดิศักดิ์  ควรดี

หมู่ที่ 7  ไทยเดิมน้อย

237

245

482

116

นายสมาน  มีศรี

หมู่ที่ 8  ใหม่พัฒนา

136

148

284

70

นายพงษ์  สางูน

หมู่ที่ 9  ไทยเจริญ

342

312

654

177

นายสมพงษ์  แสงเพชร

หมู่ที่ 10  โคกเพชร

174

183

357

91

นายบุญทรง  แสงมณี

รวม

2,379

2,349

4,728

1,263

 

ข้อมูลด้านการเกษตร         

ประเภทของการทำการเกษตร

จำนวน

ผลผลิตเฉลี่ย

(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย

(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย

(บาท/ไร่)

๒.๑)ทำนา

ในเขตชลประทาน

     –

         –

            –

          –

นอกเขตชลประทาน

   ๗๕๗

      ๓๘๐

         ๕,๔๕๐

๒,๘๕๐

๒.๒)ทำสวน

ยางพารา

   ๑๕๙

      ๓๐๐

         ๑,๘๕๐

๔,๒๐๐

๒.๓)ทำไร่

ไร่อ้อย

   ๑๒๐

    ๑๓,๐๐๐

         ๖,๕๐๐

๑๕,๐๐๐

ไร่ข้าวโพด

      –

        –

ไร่มันสำปะหลัง

   ๒๗๒

     ๔,๕๐๐

         ๕,๒๒๐

๘,๕๕๐

อื่น ๆ

๒.๔)อื่นๆ

             –

     –

         –

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

แหล่งน้ำทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ย

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ปริมาณน้ำฝน

บ้านสำเภาลูน

              –

บ้านตาปัน

บ้านไทยเดิม

บ้านสวาท

บ้านโคกสมอง

บ้านแกรง

บ้านไทยเดิมน้อย

บ้านใหม่พัฒนา

บ้านไทยเจริญ

บ้านโคกเพชร

 

แหล่งน้ำทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝน

ที่ใช้ในการทำการเกษตร

       การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

   ทั่วถึง

  ไม่ทั่วถึง

ร้อยละ

ที่เข้าถึงฯ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

บ้านสำเภาลูน

  ๒๐

บ้านตาปัน

๒๐

บ้านไทยเดิม

๙๐

บ้านสวาท

บ้านโคกสมอง

๓๐

บ้านแกรง

๑๐

บ้านไทยเดิมน้อย

๑๐

บ้านใหม่พัฒนา

๑๐

บ้านไทยเจริญ

บ้านโคกเพชร

แหล่งน้ำทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝน

ที่ใช้ในการทำการเกษตร

       การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

   ทั่วถึง

  ไม่ทั่วถึง

ร้อยละ

ที่เข้าถึงฯ

แหล่งน้ำที่มนุษย์

สร้างขึ้น

บ้านสำเภาลูน

  ๔๐

บ้านตาปัน

๔๐

บ้านไทยเดิม

๙๐

บ้านสวาท

บ้านโคกสมอง

๓๐

บ้านแกรง

๑๐

บ้านไทยเดิมน้อย

๑๐

บ้านใหม่พัฒนา

๑๐

บ้านไทยเจริญ

๑๐

บ้านโคกเพชร

๑๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

    แหล่งน้ำ

ไม่มี

มี

                   ทั่วถึงหรือไม่

 เพียงพอ

 ไม่เพียงพอ

 ทั่วถึง

  ไม่ทั่วถึง

ร้อยละครัวเรือน

ที่เข้าถึง

ประปาหมู่บ้าน

บ้านสำเภาลูน

บ้านตาปัน

บ้านไทยเดิม

บ้านสวาท

บ้านโคกสมอง

บ้านแกรง

  √

บ้านไทยเดิมน้อย

บ้านใหม่พัฒนา

  √

บ้านไทยเจริญ

บ้านโคกเพชร