ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เรื่องหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

735

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เรื่องหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562