ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.สำเภาลูน เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.เขต 4

23