ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

133