ประกาศองค์การบริหารส่นตำบลสำเภาลูน เรื่องให้ผู้รับแบบประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ภายในตำบลสำเภาลูน อำเภอบัเชด จังหวัดสุรินทร์ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีป้าย,ค่าใบอนุญาตกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2561 ยื่นแบบแสดงรายการภาษี/ค่าใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

654

ประกาศองค์การบริหารส่นตำบลสำเภาลูน