ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่องประกาศราคากลางโครงเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก ถนนสายสวนนายเมน ไปหนองจิก บ้านสำเภาลูน หมู่ 1

616

1.ประกาศราคากลาง