ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่องประกาศราคากลางโครงเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก ทางตะวันออกหมู่บ้าน ไปสวนนางจวน บ้านโคกสมอง หมู่ 5

645

1.ประกาศราคากลาง