ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่องประกาศราคากลางโครงเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก ทางตะวันออกหมู่บ้าน ไปสวนนางจวน บ้านโคกสมอง หมู่ 5

428

1.ประกาศราคากลาง