ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่องประกาศราคากลางโครงเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านโคกเพชร หมู่ 10 สายไปหนองกระสัง ไปตาปัน

436

1.ประกาศราคากลาง