ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม 2560-ธันวาคม 2560)

340

1.ประกาศไตรมาสที่ 1(ตุลาคม 2560- ธันวาคม 2560)