ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่องการขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561

586

1.ประกาศ