ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่องการขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561

373

1.ประกาศ