ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่องโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก แยกศาลตาปู่ ไปห้วยเสียดจะเอิงบ้านไทเดิมน้อย หมู่ 7

417

1.ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง