ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่องสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม -ธันวาคม 2560)

603

1.ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม -ธันวาคม 2560)