ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่องสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2560)

536

1.ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2560)