ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่องสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 3 เมษายน– มิถุนายน2560)

332

1.ไตรมาสที่ 3 (เมษายน– มิถุนายน2560)