ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่องสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2560)

334

1. ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560)