ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

340

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)