ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

502

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)