ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูนตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

333