ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมิณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

337

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมิณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562