ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

152