ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

19