ประกาศอบต.สำเภาลูนเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร(ตำแหน่งนักการภารโรง)

72