ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

301

ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

-ดาวน์โหลดที่นี่