ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565

211