คำสั่ง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

621