ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน

207

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูนในการจัดตั้งตลาลในพื้นที่ทั้งหมด 2 แห่ง ดังต่อไปนี้ 1.ตลาดชุมชนบ้านไทยเจริญ เป็นการจัดตั้งตลาดที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างราษฎรในชุมชนสามไทยและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวเชด โดยจัดตลาดในรูปแบบมีโครงโครงสร้างถาวร ตั้งอยู่บริเณสามแยกบ้านไทยเจริญและศาลาประชาคมหมู่บ้านไทยเจริญ จัดจำหน่ายสินค้าในชุมชน ผลไม้ต่างๆ และอาหารคาวหวาน