ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นเด็กเล็ก ( 3 ขวบ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยเจริญ

492

ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นเด็กเล็ก ( 3 ขวบ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยเจริญ