รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2560

679

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี  2560  วันที่  30  ตุลาคม  2560

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 15 สิงหาคม  2560

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2560  วันที่ 11 สิงหาคม  2560

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560  วันที่ 24 เมษายน  2560

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  2560 วันที่  30 มกราคม  2560

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  2560  วันที่  14  กุมภาพันธ์  2560